panel

///El bloc


There are 2 items on 1 pages.

Reforma d'habitatge unifamiliar de 160m2 entre mitgeres a Vic

És fonamental en un projecte de rehabilitació l'elaboració d'un aixecament topogràfic exhaustiu de l'edifici existent i una catalogació dels materials i del sistema estructural, per tal de definir dimensionalment els espais, determinar gruixos, materials, patologies, estabilitat de l'estructura portant...

Com a exemple es mostra la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Vic de 160 m2 amb planta baixa i planta primera. Havent elaborat prèviament l'aixecament topogràfic de l'edifici existent sobre plànols, s'ha portat a terme un pla de cates per conèixer els gruixos de totes les capes que componen la pell i sostres de l'edifici. Aquestes dades permetran, a banda de caracteritzar constructivament l'edifici, determinar si l'estructura aguantarà els requeriments de la normativa actual, el Codi Tècnic de l'Edificació. A partir d'aquí i en fase de projecte es determinaran les actuacions de reforç, substitució total, substitució funcional o substitució parcial dels elements estructurals. A continuació es mostren les imatges de les cates realitzades.

Els plànols d'aixecament són els següents:

   

Les parets exteriors de l'edifici estan compostes de totxana, cambra d'aire i envà (ext-int).

En un edifici antic és probable trobar diferents sistemes constructius. Normalment són deguts a ampliacions realitzades al llarg de la vida útil. En el present projecte existeixen les següents tipologies de sostres.

- Sostre de biguetes de formigó amb encadellat ceràmic sense capa de compressió

- Sostre de biguetes de formigó amb revoltó ceràmic

 

- Sostre de biguetes i cassetó de formigó

 

 

 

Llegir més

Fonamentació per pilotatge d'habitatge unifamiliar aïllat a Vic

S'inicien les obres d'excavació per pilotatge del projecte d'habitatge unifamiliar aïllat a Vic redactat per EMC Projectes. Els pilots són columnes que connecten la fonamentació de l'edifici amb el terreny portant que es troba a una profunditat molt superior, en aquest cas uns 8m. El procediment de posada en obra consisteix en l'emplaçament d'una màquina d'excavació per vis sens-fi connectada a una formigonera. Quan el vis arriba a la profunditat requerida i tota la terra d'excavació es troba a la superfície, es bombeja el formigó a través de l'interior del vis.

La màquina va extraient el vis a mesura que el formigó va omplint el buit, de baix a dalt, per tal de minimitzar els possibles despreniments de les parets de l'excavació gràcies a la pressió hidrostàtica del formigó fresc. Havent extret el cargol es col·loca l'armadura dins el formigó immediatament.

Director d'Obra: Joan Vilalta Rifà. Arquitecte, Enginyer Tècnic Industrial

Director d'Execució: Manel Alemany Colomer. Arquitecte tècnic

Empresa constructora: GRUPOSONA2000

Llegir més
There are 2 items on 1 pages.