Durant aquests mes de novembre des d'EMC Enginyeria s'inicien les obres de millora d'una bassa situada a la forest de Can França, propietat de la Generalitat de Catalunya, al Ripollès.

Les obres de millora són de la bassa en sí i també dels abeuradors pel bestiar.

Es tracta d'un encàrrec de Forestal Catalana SA a EMC Enginyeria, mentre que el projecte i la direcció d'obra van a càrrec de la Direcció General de Medi Natural.

Bassa -Can -Franc ̧a