panel

There are 3 items on 1 pages.

Reforma d'habitatge unifamiliar de 160m2 entre mitgeres a Vic

És fonamental en un projecte de rehabilitació l'elaboració d'un aixecament topogràfic exhaustiu de l'edifici existent i una catalogació dels materials i del sistema estructural, per tal de definir dimensionalment els espais, determinar gruixos, materials, patologies, estabilitat de l'estructura portant...

Com a exemple es mostra la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Vic de 160 m2 amb planta baixa i planta primera. Havent elaborat prèviament l'aixecament topogràfic de l'edifici existent sobre plànols, s'ha portat a terme un pla de cates per conèixer els gruixos de totes les capes que componen la pell i sostres de l'edifici. Aquestes dades permetran, a banda de caracteritzar constructivament l'edifici, determinar si l'estructura aguantarà els requeriments de la normativa actual, el Codi Tècnic de l'Edificació. A partir d'aquí i en fase de projecte es determinaran les actuacions de reforç, substitució total, substitució funcional o substitució parcial dels elements estructurals. A continuació es mostren les imatges de les cates realitzades.

Els plànols d'aixecament són els següents:

   

Les parets exteriors de l'edifici estan compostes de totxana, cambra d'aire i envà (ext-int).

En un edifici antic és probable trobar diferents sistemes constructius. Normalment són deguts a ampliacions realitzades al llarg de la vida útil. En el present projecte existeixen les següents tipologies de sostres.

- Sostre de biguetes de formigó amb encadellat ceràmic sense capa de compressió

- Sostre de biguetes de formigó amb revoltó ceràmic

 

- Sostre de biguetes i cassetó de formigó

 

 

 

Llegir més

Fonamentació per pilotatge d'habitatge unifamiliar aïllat a Vic

S'inicien les obres d'excavació per pilotatge del projecte d'habitatge unifamiliar aïllat a Vic redactat per EMC Projectes. Els pilots són columnes que connecten la fonamentació de l'edifici amb el terreny portant que es troba a una profunditat molt superior, en aquest cas uns 8m. El procediment de posada en obra consisteix en l'emplaçament d'una màquina d'excavació per vis sens-fi connectada a una formigonera. Quan el vis arriba a la profunditat requerida i tota la terra d'excavació es troba a la superfície, es bombeja el formigó a través de l'interior del vis.

La màquina va extraient el vis a mesura que el formigó va omplint el buit, de baix a dalt, per tal de minimitzar els possibles despreniments de les parets de l'excavació gràcies a la pressió hidrostàtica del formigó fresc. Havent extret el cargol es col·loca l'armadura dins el formigó immediatament.

Director d'Obra: Joan Vilalta Rifà. Arquitecte, Enginyer Tècnic Industrial

Director d'Execució: Manel Alemany Colomer. Arquitecte tècnic

Empresa constructora: GRUPOSONA2000

Llegir més

Nova Plaça de l'Ajuntament de Sora

Aquest mes de juliol han finalitzat les obres per a la construcció de la nova Plaça de l'Ajuntament de Sora (Osona) projectada per EMC Projectes en motiu de l'aplicació de la normativa d'accessibilitat per a l'accés a l'Ajuntament de persones amb mobilitat reduïda. L'estat previ de l'emplaçament consisteix en la presència d'un talús de fort pendent just davant l'accés principal del Consistori que continua fins al carrer situat a cota -4m.

 Estat previ Plaça Ajuntament de Sora

El desnivell a salvar és considerable i va en detriment de les dimensions que es vulguin donar a la nova plaça i a la presència d'un possible mur de contenció de terres davant del carrer que impactaria visualment sobre les vistes de la façana de l'Ajuntament. La solució executada ha estat la de crear dues plataformes d'anivellament; una d'elles es troba situada a cota de l'entrada de l'edifici de la qual s'hi accedeix mitjançant un joc de rampes, l'altra és la pròpia plaça, situada a un nivell inferior. Ambdues plataformes es troben unides mitjançant unes escales.

Secció Plaça Ajuntament de Sora

Es decideix diferenciar materialment les dues plataformes d'anivellament. La plaça en sí és de sauló i està delimitada per línies de formes orgàniques similars als murs de pedra de l'entorn.

Plataforma de sauló nova Plaça Ajuntament de Sora

En canvi, la plataforma més propera a l'edifici formada per les rampes i l'escala, segueix unes formes més racionals o rectilínies.

El material d'aquests accessos és de formigó de color similar a la pròpia façana, això fa que conceptualment els accessos formin una unitat amb el cos de l'edifici.

Rampes nova Plaça Ajuntament de Sora   

El mur de pedra que apareix té unes dimensions d'acord amb la resta de murs de l'entorn. La seva alçada no oculta les vistes de la façana des de la cota del carrer.

Estat final Plaça Ajuntament de Sora

 

 

 

Llegir més
There are 3 items on 1 pages.