S'inicien les obres d'excavació per pilotatge del projecte d'habitatge unifamiliar aïllat a Vic redactat per EMC Projectes. Els pilots són columnes que connecten la fonamentació de l'edifici amb el terreny portant que es troba a una profunditat molt superior, en aquest cas uns 8m. El procediment de posada en obra consisteix en l'emplaçament d'una màquina d'excavació per vis sens-fi connectada a una formigonera. Quan el vis arriba a la profunditat requerida i tota la terra d'excavació es troba a la superfície, es bombeja el formigó a través de l'interior del vis.

La màquina va extraient el vis a mesura que el formigó va omplint el buit, de baix a dalt, per tal de minimitzar els possibles despreniments de les parets de l'excavació gràcies a la pressió hidrostàtica del formigó fresc. Havent extret el cargol es col·loca l'armadura dins el formigó immediatament.

Director d'Obra: Joan Vilalta Rifà. Arquitecte, Enginyer Tècnic Industrial

Director d'Execució: Manel Alemany Colomer. Arquitecte tècnic

Empresa constructora: GRUPOSONA2000