panel

///Disseny i càlcul d'estructures


Des de l'àrea de consultoria d'estructures realitzem el dimensionament i comprovació de l'estructura partint de la documentació facilitada per l'arquitecte o la propietat. La tipologia de projectes de càlcul d'estructures pot abastar els següents àmbits:

- Estructures de formigó

- Estructures d'acer

- Estructures de fusta

Dels serveis de càlcul d'estructures oferim documentació gràfica de fonamentació, murs, quadres de pilars, armats de forjats i coberta.

El procediment general de càlcul de l'estructura consisteix en la generació 2D/3D de la geometria en format vectorial. Seguidament s'exporta al software de càlcul i es genera el model.

< Tornar