panel

///Direccions d'obra i coordinació

El nostre equip l'integren diversos tècnics competents amb el títol de coordinador en matèria de direcció d'obres i seguretat i salut en les obres de construcció, segons el que disposa la normativa vigent.

Pel que fa a les coordinacions, les seves funcions principals són:

  • Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat a l'obra.
  • Aprovar el pla de seguretat i salut.
  • Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

A més, redactem estudis i plans de seguretat i salut./// Direccions d'obra Forestal/// Direccions d'obra Industrial/// Coordinacions de seguretat i salut/// Direcció ambiental d'obra