panel

Les xarxes de calor és un sistema de distribució urbana de calefacció que es basa en una producció d'energia de gran tamany, els quals s'aconsegueixen uns rendiments superiors minimitzant el consum de combustible. Tot i que la inversió inicial té certa magnitud, suposa un estalvi al llarg de la vida útil del sistema.

EMC Enginyeria està especialitzada en la redacció de projectes de district heating, concretament a partir de combustible de biomassa forestal. Exemples d'aplicacions en xarxes de calor són:

- Xarxes de calor per a edificis públics (escoles, equipaments...)

- Xarxes de calor per a explotacions agrícoles (granges...)

- Xarxes de calor per a indústries

Altres serveis energètics d'EMC Enginyeria són:

- Assessorament i contractes de serveis energètics.

- Contractes de subministrament de biomassa a llarg plaç.

- Estudis de viabilitat d'aprofitaments de biomassa per autoconsum i per grans volums d'aprovisionament en contractes de serveis energètics.

- Control de qualitat de biomassa (Estella, llenya, briquetes i pellet).