panel

///Sobre Nosaltres


///ELS NOSTRES SERVEIS

 

L'empresa ofereix els següents serveis:

PROJECTES I ESTUDIS

Redacció de projecte i estudis, basant-nos en els coneixements del nostre equip tècnic i l'experiència adquirida en l'execució de projectes d'enginyeria, arquitectura, projectes d'ordenació i plans de gestió:

 • Estudis previs
 • Estudis informatius
 • Estudis d'impacte ambiental
 • Avantprojectes
 • Projectes bàsics
 • Projectes executius

DIRECCIÓ D'OBRA 

EMC ofereix l'experiència dels seus enginyers col·legiats pels serveis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut en la fase d'execució de projectes d'enginyeria i arquitectura.

 • Direcció d'obra
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Control d'obra i direcció d'execució
 • Control de qualitat
 • Direcció ambiental d'obra

PROJECT MANAGEMENT

EMC posa al servei dels seus clients la possibilitat de delegar-nos la gestió integral del projecte. EMC efectua el control tècnic de tot el procés de la vida del projecte, des de la definició i planificació fins a la posada en servei, per tal de garantir la qualitat, el respecte al pressupost i el termini establert.

 • Planificació estratègica
 • Assessorament
 • Gestió d'obres

EXECUCIÓ D'OBRES

L'empresa compta amb mitjans propis per l'execució d'obres i serveis forestals i paisatgisme. Disposem de mitjans humans i materials per la realització de tot tipus de treballs de gestió del medi natural.

 • Treballs silvícoles
 • Repoblacions
 • Paisatgisme
 • Restauració d'hàbitats i espais degradats

LA NOSTRA FILOSOFIA

Donar el millor servei al mínim cost pel client. El món ha canviat, els avanços tecnològics, la globalització de l'economia, les noves tecnologies... un món global amb problemes globals. 

Conscients d'aquests canvis pensem que per desenvolupar projectes cal una molt alta tecnificació, un alt grau d'especialització i una elevada eficiència en coordinació dels diferents agents que intervenen en un projecte. 

Per garantir la màxima eficiència, qualitat i competitivitat dels nostres serveis, estem convençuts que el millor sistema és el treball en grup estructurat en forma de xarxa. Posem a disposició de cada projecte els millors professionals del nostre equip i d'una àmplia xarxa de professionals, proveïdors i empreses col·laboradores.

Aquest sistema garanteix la màxima especialització al mínim cost pels nostres clients. Al mateix temps ens permet disposar en tot moment dels millors equips amb una evolució constant per adaptar-nos a les noves necessitats aparegudes en cada projecte.

EL NOSTRE EQUIP

L'empresa compta amb l'experiència professional de més de 15 anys dels seus socis fundadors així com la formació dels nous membres. Som competents en diversos camps de l'enginyeria i l'arquitectura: enginyeria de forests, enginyeria civil, enginyeria industrial, arquitectura, urbanisme, i enginyeria en indústries agràries i alimentàries.

El organitzat per àrees i format per:

ADMINISTRACIÓ, GERÈNCIA I DIRECCIÓ TÈCNICA

Albert Castells Vilalta (Col·legiat 2.760)

Enginyer de monts per la UdL i Enginyer tècnic en indústries forestals per la UdL.

ÀREA D'ENGINYERIA INDUSTRIAL, ARQUITECTURA I CÀLCUL D'ESTRUCTURES

Joan Vilalta Rifà (Col·legiat 67.844-9)

Arquitecte per la UPC

Enginyer industrial per la UPC

ÀREA D'ENGINYERIA FORESTAL I MEDI NATURAL

Albert Castells Vilalta (Col·legiat 2.760)

Enginyer de monts per la UdL i Enginyer tècnic en indústries forestals per la UdL.

Boris Lapuerta Coll

Tècnic Superior en Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics per EFA Quintanes

Tècnic Superior en Educació i Control Ambiental per l'Escola del Treball de Lleida.

Marc Casanova Solà

Enginyer tècnic forestal a la UdL

Tècnic Superior en Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics per EFA Quintanes          

RECURSOS HUMANS, QUALITAT, PREVENCIÓ I MEDI AMBIENT

 Lourdes Cortinas Solanas (col·legiada 4363)

Enginyera tècnica agrícola per la UVIC i Diplomada en Relacions laborals per la UdL.

Màster en prevenció de riscos laborals en totes les especialitats: Seguretat en el treball, Higiene industrial, Ergonomia i Psicosociologia.

Postgrau en Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat per la UPC.

 

A més, en funció de les necessitats de cada projecte, comptem amb la col·laboració d'altres enginyers i tècnics especialitzats: enginyers de l'edificació, enginyers tècnics en topografia, tècnics ambientals, etc.

 

/// Informació de Contacte

Pàgina web: emcprojectes.com
E-mail: info@emcprojectes.com

Adreça: Passeig de la generalitat, 50 Baixos B
Ciutat: Vic
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 813 46 95

Adreça: Rambla del Carme, 37
Ciutat: Vic (Osona) , Barcelona, Spain
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 883 36 96