El dia 4 d’agost de 2016 s’ha publicat l’ordre d’ajuts per subvenció de redacció i revisió de plans tècnics forestals.

El termini de presentació d’ajuts és el 30 de setembre de 2016.

Les dotacions màximes són les següents:

– Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i dels plans simples de gestió forestal (PSGF): 213.157,89€

– Redacció dels plans tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc): 50.000,00€

Per conèixer els criteris tècnics i econòmics per a la subvenció entrar a l’enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7177/1524248.pdf